TITAN 1(28x20 m)
Bàn tròn 420
Rạp hát 450
Lớp học 310
Phòng họp -
Tiệc đứng 650
Chữ U 170
Top