FUNCTION ROOM TITAN 2 lines
TẦNG 5th
CHIỀU CAO 8.9(7)
CHIỀU RỘNG 13.9
CHIỀU DÀI 28.4
DIỆN TÍCH 381
PHÒNG HỌC 250
BÁN NGUYỆT 230
RẠP HÁT 410
CHỮ-U 210
HÌNH VUÔNG 286
BÀN TRÒN 312
TIỆC ĐỨNG 330
TIỆC CÁ NHÂN 330
Top